Privacyverklaring Boerenmarktplein.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door Boerenmarktplein.nl.

Verzameling/gebruik van persoonsgegevens
Als u vermeld wordt op de website van Boerenmarktplein.nl (al of niet betaald) worden bepaalde (persoons)gegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vermelding of om met u in contact te treden of het voeren van de benodigde administratie.

Privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Boerenmarktplein.nl doet al het mogelijke om het correcte gebruik van uw (persoons)gegevens, zoals uw naam en e-mailadres en gegevens over uw bedrijf te beschermen. Hoe wij dat doen kunt u in deze privacyverklaring lezen.

Bewaren, delen en doorgeven van (persoons)gegevens
Boerenmarktplein.nl gebruikt uw (persoons)gegevens onder andere voor vermelding daarvan op onze website. Het betreft dan voornamelijk bedrijfsnaam, bedrijfsadres, productcategorieën bij gratis vermeldingen; en daarboven nog contactgegevens en bedrijfsinformatie bij betaalde vermeldingen. Deze laatste informatie wordt alleen geplaatst na goedkeuring van betrokken bedrijven.
Deze gegevens staan altijd openbaar op de website van Boerenmarktplein.nl en zijn voor iedereen toegankelijk.
Uw contactgegevens worden door Boerenmarktplein.nl tevens gebruikt om contact met u op te nemen en voor administratieve doeleinden.
Tenzij de gegevens op de website vermeld staan, zal Boerenmarktplein.nl geen (persoons)gegevens aan derden doorgeven.
De webbeheerders en vrijwillige medewerkers van Boerenmarktplein.nl mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van hun taak zijnde: het registreren, bijwerken, verwijderen of bijhouden van gegevens op de site van Boerenmarktplein.nl.
Boerenmarktplein.nl bewaart en verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
Boerenmarktplein.nl verkoopt/verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij met uw schriftelijke toestemming of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Recht van inzage/verbetering/verwijdering
Met betrekking tot uw door Boerenmarktplein.nl gebruikte (persoons)gegevens heeft u het recht om deze in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Boerenmarktplein.nl is verplicht om hieraan onmiddellijk na ontvangst van uw verzoek daartoe te voldoen.
Boerenmarktplein.nl kan u in voorkomend geval vragen om nadere identificatie om te voorkomen dat gegevens aan de verkeerde persoon worden doorgegeven of foutief worden gewijzigd.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de handelwijze/werkwijze van Boerenmarktplein.nl inzake deze privacyregeling, kunt u deze indienen bij Boerenmarktplein.nl zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Boerenmarktplein.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Als u deze Privacyverklaring geregeld raadpleegt, blijft u van eventuele wijzigingen op de hoogte.